O FUNDACJI / ABOUT THE FOUNDATION

Statut naszej FUNDACJI określa strategię jej funkcjonowania oraz uznane i praktykowane przez nas wartości. Cele zostały sprecyzowane w związku z umożliwieniem nam wykonywania działań zmierzających do stworzenia zmian w otaczającym nas świecie. Świadome zarządzanie Fundacją gwarantuje sprawne i pełnowartościowe realizowanie postanowień sporządzonego przez nas statutu. Wspomniana strategia została zaplanowana w ujęciu kolejnych lat działalności organizacji. Natomiast planowana przez nas permanentna ewolucja funkcjonowania fundacji gwarantuje jej ciągłą aktywność. Co ważne, jesteśmy nastawieni głównie na założony przez nas cel przedsięwzięcia, tym samym dopuszczamy również możliwości elastycznego dostosowywania się do dynamicznie zmierzających się potrzeb lokalnej i globalnej społeczności. Podkreślenia wymaga również fakt, iż Fundacja w związku z tym, że będzie ona wnioskować o dofinansowanie środkami oferowanymi przez Unię Europejską. Uzyskane finansowanie zostanie wykorzystane na cele strategiczne fundacji. Fundację ustanowiła Jolanta Jelonek znana ze swojej szczodrości i wielkiego serca, która sama  od wielu lat cierpi na schorzenia związane z silnymi zaburzeniami statyki kręgosłupa L-S, spondylozę nasiloną na poziomie L5-S1 z uciskami struktur nerwowych. Ilość chorych osób, które poznała zmobilizowało ją do tego, by stworzyć organizację, dzięki której cierpiące osoby będą pomagać sobie wzajemnie. Aktualnie podmiot posiada osobowość prawną. Nadzór nad nią objął  zaś nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej. W ramach swojego działania Fundacja będzie wydawać certyfikaty, zasłużonym odznaki i medale honorowe. Organizacja działa na terenie całego kraju, jednakże w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się również możliwość funkcjonowania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.


Naszymi celami są:

-Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

– Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

-Organizowanie obozów letnich i ferii zimowych dla osób z wadami postawy,wzroku i słuchu oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

-Pomoc w rehabilitacji osobom niepełnosprawnym -rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów.

-pomoc osobom otyłym z nadwagą

-pomoc osobom z wadami postawy,wroku,słuchu,osobom z epilepsją i innymi chorobami neurologicznymi.

-Wspieranie i pomoc w rozwoju kariery osobom uzdolnionym muzycznie.

-Przewóz osób niepełnosprawnych

-udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym

-udzielanie pomocy osobom starym,chorym i cierpiącym

-świadczenie usług opiekuńczych

-organizowanie różnych form pomocy: w kryzysach szkolnych,rodzinnych,rówieśniczych,osobistych,w nauce,pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanym w wypadkach,pomoc rzeczowa,pomoc finansowa,pomoc żywnościowa,w tym wydawanie posiłków.

-Organizowanie czasu wolnego,rozwój zainteresowań,organizowanie zabaw i zajęć sportowych

-organizowanie zajęć mających na celu pogłębienie wiedzy o własnym regionie i jego społeczeństwie:dziedzictwie kulturowym,przyrodzie,gospodarce.

-Zwiększenie aktywności lokalnej społeczności.

-Ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej przy jednoczesnym kształtowaniu postaw otwartości i tolerancji.

-animowanie działań samopomocowych.

-Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dzieci i młodzieży.

-Zwiększanie wiedzy i upowszechnianie idei pracy z zakresu wolontariatu.

-Wspieranie instytucji rządowych i samorządowych poprzez świadczenie pomocy w zakresie zadań publicznych tych instytucji.

-Prowadzenie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa oraz rozwoju społeczno-gospodarczego terenu objętego działaniem Fundacji.

-Podejmowanie działań na rzecz :bezpieczeństwa publicznego,przeciwdziałania patologiom społecznym,ochrony środowiska,rozwoju kultury fizycznej i sportu,turystyki i ochrony zdrowia,pomocy społecznej,działalność  w zakresie dobroczynności,działalność naukowa,naukowo -techniczna,oświatowa w tym również polegająca na kształceniu studentów,kulturalna.

-Produkcja ekologicznej i zdrowej żywności.

-udzielanie pomocy organizacyjnej i doradczo – projektowej służącej rozwojowi celów Fundacji

-propagowanie i wspomaganie współdziałania lokalnej społeczności na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej,

-wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz integracji europejskiej, ochrony wolności i praw człowieka, w tym działania propagujące rozwój społeczeństwa demokratycznego.

 -działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działalności charytatywnej;

-podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

– działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

 -ochrony i promocji zdrowia oraz  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

-promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

-działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz na rzecz osób w wieku emerytalnym

 -działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w tym wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

 -działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizację właściwego dla określonej sytuacji wsparcia w postaci:
 • przewozu osób niepełnosprawnych,
 • pomocy rzeczowej, finansowej, żywnościowej, w tym wydawanie posiłków,
 • zakupu pomocy szkolnych, materiałów dydaktycznych oraz zapewnienia korepetycji,
 • prowadzenia świetlicy dziennej dla dzieci i młodzieży,
 • przyznawania stypendiów naukowych, socjalnych;

 

 1. organizację, w tym dofinansowanie i finansowanie obozów letnich i ferii zimowych, a także turnusów odchudzających dla podopiecznych Fundacji
 2. przeprowadzanie badań, sporządzanie analiz, ekspertyz i opinii w zakresie związanym z realizacją celów statutowych,
 3. analizę i badania w szczególności rynku pracy, gospodarki, zasobów ludzkich, jak również promocję rozwoju, wzorowanego na doświadczeniach innych krajów i wiedzy naukowej w zakresie zgodnym z celami Fundacji,
 4. Prowadzenie pośrednictwa pracy dla wolontariuszy, w tym organizację szkoleń przygotowujących do wolontariatu,
 5. prowadzenie opieki paliatywnej w formie hospicjów domowych.
 6. współpracę z administracją rządową i samorządową, podmiotami gospodarczymi, uczelniami, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów statutowych,
 7. prowadzenie działalności wydawniczej
 8. organizację konkursów i innych inicjatyw dla obszarów objętych przedmiotem działania Fundacji,
 9. wsparcie w budowaniu potencjału zarówno kadrowego, jak i technicznego niezbędnego do badań rozwojowych, transferu technologii, innowacyjnych rozwiązań, działalność placówek doskonalenia            zawodowego,   
 10. współpracę z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność bądź posiadającymi               potencjał merytoryczny w zakresie objętym działalnością Fundacji,
 11. współpracę z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie niniejszego statutu,
 12. rzeczowe i finansowe wsparcie działalności osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami        Fundacji.
 13. członkostwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach zrzeszających inne polskie lub zagraniczne podmioty o podobnych celach statutowych,
 14. tworzenie i rozwijanie portali tematycznych;
 15. organizację i prowadzenie konsultacji z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, pomocy społecznej, rynku pracy, gospodarki oraz edukacji;
 16. uczestniczenie w konferencjach organizowanych przez inne organizacje w Polsce i za granicą;
 17. przyznawanie nagród naukowych dla dzieci i młodzieży
 18. finansowanie projektów ułatwiających rozpoczęcie samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym młodzieży pochodzącej z rodzin rozbitych lub niepełnych,
 19. współpracę z Uczelniami, instytutami badawczymi i innymi podmiotami działającymi w tym zakresie,
 20. wszelka dzielność związana z zapisami w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z              dnia 24 kwietnia 2003 r. Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami.

The statute of our FOUNDATION defines the strategy of its functioning and the values ​recognized and practiced by us. The goals have been specified in connection with enabling us to carry out activities aimed at creating changes in the world around us. Conscious management of the Foundation guarantees efficient and full implementation of the provisions of the statute we have prepared. The aforementioned strategy was planned in the context of the next years of the organization’s activity. On the other hand, the permanent evolution of the functioning of the foundation we plan guarantees its continuous activity. What is important, we are mainly focused on the goal of the venture we set up, and thus we also allow flexible adaptation to the dynamically changing needs of the local and global community. It should also be emphasized that the Foundation, in connection with the fact that it will apply for co-financing with funds offered by the European Union. The obtained financing will be used for the strategic goals of the foundation. The foundation was established by Mrs. Jolanta Jelonek, known for her generosity and great heart, who for many years suffered from diseases related to severe disorders of the spinal column L-S, spondylosis intensified at the level of L5-S1 with the pressure of nervous structures. The number of sick people she met has mobilized her to create an organization that will help suffering people help each other. Currently, the entity has legal personality. Supervision over it covered the supervision over the Foundation is exercised by the minister competent for labor and social policy. As part of its activities, the Foundation will issue certificates, meritorious badges and honorary medals. The organization operates throughout the country, however, in justified cases it is also possible to operate outside the borders of the Republic of Poland.

 

 

Our goals are:

– Overcoming difficult life situations, supporting activities

– Social assistance, including assistance to families and people in a difficult life situation, and equalizing their opportunities

– Organizing summer camps and winter holidays for people with posture, sight and hearing defects and families in a difficult life situation.

– Help in the rehabilitation of disabled people – vocational and social rehabilitation for invalids.

– help obese people who are overweight

– help people with posture, wrinkle, hearing defects, people with epilepsy and other neurological diseases.

– Supporting and helping people who are musically talented to develop their careers.

– Transport of disabled people

– providing assistance to people with disabilities

– giving help to the elderly, the sick and the suffering

– care services

– organization of various forms of assistance: in school, family, peer, personal crises, in learning, help for children and young people injured in accidents, material help, financial assistance, food aid, including meals.

– Organizing free time, developing interests, organizing games and sports activities

– organizing classes aimed at deepening the knowledge about your own region and its society: cultural heritage, nature, economy.

– Increase the activity of the local community.

– Strengthening the sense of regional identity while shaping attitudes of openness and tolerance.

-animating self-help activities.

– To stimulate social activity in satisfying essential life needs of children and youth.

– Increasing knowledge and disseminating the idea of ​​volunteering work.

-Supporting government and self-government institutions by providing assistance in the field of public tasks of these institutions.

-Performing activities for the comprehensive development of society and socio-economic development of the area covered by the Foundation’s activities.

– Taking actions for: public safety, counteracting social pathologies, environmental protection, development of physical culture and sport, tourism and health protection, social welfare, charity activities, scientific, scientific and technical activities, including education involving the education of students , cultural.

– Organic and healthy food production.
– providing organizational and consultancy
– project assistance for the development of the Foundation’s goals
-propagowanie and supporting cooperation of the local community for the development of the social market economy,
– supporting all initiatives for European integration, protection of freedom and human rights, including actions promoting the development of a democratic society.
– activities for professional and social integration and reintegration of people at risk of social exclusion and charity;
– maintaining and popularizing the national tradition, nurturing Polishness and developing national, civic and cultural awareness;
– activities for national and ethnic minorities and a regional language;
– protection and promotion of health and activities for disabled people;
– promotion of employment and professional activation of people who are unemployed and at risk of being dismissed from work;
– activities for equal rights of women and men and for people of retirement age
– activities supporting economic development, including the development of entrepreneurship, including support for the development of technology, inventiveness and innovation, as well as dissemination and implementation of new technical solutions in business practice;  – activities supporting the development of communities and local communities.

 

The Foundation accomplishes its goals through:

 1. organization of the support appropriate for a given situation in the form of:
 • transport of disabled people,
 • material, financial and food assistance, including meals,
 • purchase of school aids, teaching materials and tutoring,
 • running a day-room for children and young people,
 • granting scientific and social scholarships;
 1. organization, including co-financing and financing of summer camps and winter holidays, as well as slimming camps for the beneficiaries of the Foundation
 2. conducting research, preparing analyzes, expert opinions and opinions in the scope related to the implementation of statutory objectives,
 3. analysis and research in particular on the labor market, economy, human resources, as well as promotion of development, modeled on the experience of other countries and scientific knowledge in the scope consistent with the objectives of the Foundation,
 4. Running job placement for volunteers, including organization of training to prepare for volunteering,
 5. palliative care in the form of home hospices.
 6. cooperation with government and self-government administration, business entities, universities, schools and non-governmental organizations in the implementation of statutory objectives,
 7. publishing activities
 8. organization of competitions and other initiatives for areas covered by the Foundation’s activities,
 9. support in building the potential of both personnel and technical necessary for development research, technology transfer, innovative solutions, the operation of professional development institutions,
 10. cooperation with domestic and foreign entities operating or having substantial potential in the area covered by the Foundation’s activities,
 11. cooperation with universities, research institutes and other entities operating within the scope of these Statutes,
 12. substantive and financial support for the activities of legal persons operating in line with the objectives of the Foundation.
  n. membership in domestic and international organizations associating other Polish or foreign entities with similar statutory goals,
 13. creating and developing thematic portals;
 14. organization and conducting consultations in the field of entrepreneurship development, social welfare, labor market, economy and education;
 15. participation in conferences organized by other organizations in Poland and abroad;
 16. awarding of scholarships for children and youth
 17. financing of projects facilitating the start of independent functioning of young people from broken or incomplete families in adult life,
 18. cooperation with Universities, research institutes and other entities operating in this field,
 19. all bravery related to the provisions of the Act on Public Benefit and Volunteer Work of April 24, 2003 2010 No. 234 item 1536 with later changes.