WESPRZYJ NAS / SUPPORT US

Czasy doczesne oferują nam, jako ludziom współczesnego świata dostęp do wszelkich niezbędnych zasobów służących zwykłemu funkcjonowaniu. Wszechobecna technologia sprawia, że informacja oraz ogólne ułatwienia docierają w najdalsze zakątki świata. Jednocześnie wspomniane dobrodziejstwa nie są pisane każdemu i nie w równoważnym zakresie. W związku z tym powstają znaczące społeczne różnice, nie tylko majątkowe. Odbieramy rzeczywistość w ten sposób, że odczuwamy niejako wewnętrzny imperatyw niesienia pomocy i wsparcia tym, którzy z codziennością sobie nie radzą. Nasz korpus moralny nie pozwala nam przechodzić obojętne wobec problemów innych, natomiast determinacja w chęci pomocy przejawia poprzez między innymi powołanie do życia Fundacji.

W naszej misji kierujemy się przede wszystkim zasadą współdziałania w pokonywaniu przeciwności, w związku z czym każdego komu bliskie są wyznawane przez nas wartości

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ORAZ WSPARCIA FINANSOWEGO NASZEJ MISJI!

Numer rachunku bankowego FUNDACJI TWÓJ RATUNEK: 55 1600 1462 1823 7277 2000 0001.

Temporal times offer us, as people of the modern world, access to all necessary resources for ordinary functioning. Omnipresent technology makes information and general facilities reach the farthest corners of the world. At the same time, the mentioned benefits are not written to everyone and not to an equivalent extent. As a result, there are significant social differences, not only property. We experience reality in such a way that we feel the internal imperative of bringing help and support to those who can not cope with everyday life. Our moral corps does not allow us to be indifferent to the problems of others, but determination in the willingness to help manifests itself through, inter alia, the foundation of the Foundation.

In our mission, we are guided above all by the principle of cooperation in overcoming adversities, therefore everyone who is close to us values ​​we

WELCOME TO COOPERATION AND FINANCIAL SUPPORT OUR MISSION!

The bank account number of the YOUR RESCUE FOUNDATION: 55 1600 1462 1823 7277 2000 0001.